Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Boverte zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Onder ‘koper’ wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Boverte in contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder ‘koper’ ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Boverte zijn vrijblijvend en Boverte houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte vermeld staat.

2.3 Een overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat een orderbevestiging of factuur aan de koper is overhandigd, danwel via e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Tevens geldt een door koper ondertekend bestelformulier als een geldige overeenkomst.

2.4 ‘Koper’ en Boverte komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van electronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt.

2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Boverte garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.6 Boverte is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling wordt geweigerd deelt Boverte dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Bestellingen via de website dienen volgens de aangegeven betalingsmogelijkheden te worden voldaan.

3.3 Bestellingen op factuur zijn alleen mogelijk voor bedrijven en voor particulieren die deze mogelijkheid aangeboden hebben gekregen door Boverte.

3.4 Betaling van een factuur dient te geschieden naar keuze: direct bij het afronden van de bestelling of binnen acht (8) dagen na factuurdatum.

3.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Boverte moet maken ter inning van het door wederpartij aan haar verschuldigde, komen ten laste van de wederpartij.

Artikel 4. Levering

4.1 Boverte levert aan haar klanten al haar producten met inachtneming van de wet Verkoop op Afstand.
4.2 Boverte streeft ernaar om producten binnen 5 werkdagen af te leveren, tenzij anders aangegeven. Boverte is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door DPD, dan wel enige andere door Boverte ingeschakelde vervoerder of door fouten in voorraadindicaties van de leveranciers van Boverte.

4.3 De door ons opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en België zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.4 De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de via de website geplaatste bestellingen voldaan zijn via een eenmalige machtiging en de gelden daadwerkelijk zijn bijgeschreven op onze rekening. Voor bestellingen op factuur geldt dat de levertijd ingaat op het moment dat de bestelling op de door ons aangegeven manier bij ons is ontvangen en door ons is geaccepteerd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Boverte verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting direct bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

6.2 Indien er manco’s zijn in de levering of beschadigingen door de levering dient u dit binnen acht (8) dagen te melden aan Boverte per e-mail: info@boverte.com

6.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Boverte de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Boverte is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Boverte. Boverte is nimmer aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.2 Indien Boverte, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.3 Het is mogelijk dat Boverte op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Boverte is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

7.4 Het is altijd raadzaam om bij twijfel overleg te plegen met uw arts of apotheker. Ook als u veel middelen tegelijkertijd gebruikt of wenst te gebruiken, of vanwege uw arts moet gebruiken, dan is het belangrijk dat u het innamepatroon met uw arts overlegt.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Voor Belgische klanten in België.

Artikel 9. Privacy

9.1 De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Boverte. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden. Uw gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

9.2 Op 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) ingegaan. Dat is de nieuwe privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. Ons privacybeleid is reeds volledig GDPR-conform.

Met GDPR krijgt u voortaan dus nog méér controle over uw persoonsgegevens.

Vanaf 25 mei 2018 voorzagen wij in onze privacy-instellingen een specifieke opt-out voor het gebruik van uw commerciële profiel voor marketingdoeleinden. U blijft wél communicatie ontvangen over producten waar u zich in het verleden voor opgaf.

Kanttekening is dat wij toen al opt-out hanteerden voor uw registratie, en uw persoonsgegevens nooit gebruikten voor een ander doel dan dat van de aanmelding, en ook niet doorgaven aan derden.